Tipo de xuros

Cantidade, expresada como porcentaxe, que produce ou devindica un capital nun período dado. Xenericamente, prezo do diñeiro.