Taxa interna de rendemento (TIR)

É o tipo de xuro ao que se descontan os fluxos futuros de cobramentos e pagamentos previstos nun investimento, para igualaros co valor inicial da mesma (obtendose un Valor actual neto igual a 0). Indica a rendibilidade do investimento, é dicir, o tipo ao que resulta indiferente dispor do capital no momento actual, ou diferir a súa dispoñibilidade ata as datas de cobramento previsto. Ver Valor actual neto dun investimento, VAN.