Taxa interna de rendiment (TIR)

És el tipus d'interès a què es descompten els fluxos futurs de cobraments i pagaments previstos en una inversió, per igualar-los amb el valor inicial de la mateixa (obtenint-se un Valor actual net igual a 0). Indica la rendibilitat de la inversió, és a dir, el tipus a què resulta indiferent disposar del capital en el moment actual, o diferir la seva disponibilitat fins a les dates de cobrament previstes. Veure Valor actual net d'una inversió, VAN.