Spread

En termos xerais, é a diferenza entre o prezo de oferta e demanda para un determinado valor. Pode empregarse como indicador da liquidez dun valor (menores spreads indicarían máis liquidez), aínda que tamén é posible que se vexa influído por outros factores.