Spread

En termes generals, és la diferència entre el preu d'oferta i demanda per a un determinat valor. Es pot usar com a indicador de la liquiditat d'un valor (diferencials més petits indicarien més liquiditat), encara que també és possible que es vegi influït per altres factors.