Solvencia

Capacidade para facer fronte ás débedas contraídas.