Solvència

Capacitat per fer front als deutes contrets.