Prezo de emisión

É a cantidade pola que a entidade emisora está disposta a ceder os seus valores na emisión.