Póliza de valores

Documento emitido polo intermediario bolsista que acredita a titularidade dos valores adquiridos.