Patrimonio

Conxunto de bens e dereitos que posúe unha persoa.