Notas promisorias

Son activos de renda fixa a curto prazo. A súa vida, como máximo, é de dezaoito meses. As obrigas de pagamento cobren o financiamento a curto prazo das empresas. Como as letras do Tesouro, as obrigas de pagamento tamén se emiten ao desconto