Pagarés

Són actius de renda fixa a curt termini. La seva vida, com a màxim, és de divuit mesos. Els pagarés cobreixen el finançament de curt termini de les empreses. Com les lletres del tresor, els pagarés també s'emeten al descompte