Pacto parasocial

Acordo entre os accionistas dunha sociedade para definir a orientación do voto nas xuntas xerais ou co fin de establecer límites ou condicións á libre transmisibilidade das súas accións (ou de valores convertibles ou cambiables por accións). A normativa establece que a celebración, prórroga ou modificación dun pacto destas características nas sociedades anónimas cotizadas debe comunicarse de forma inmediata á propia sociedade e á CNMV, que o difundirá como feito relevante. O pacto non producirá efecto algún mentres non se comunique ou publique, é dicir, mentres o público non o coñeza. O coñecemento destes pactos é relevante para os accionistas minoritarios xa que, polo xeral, a súa existencia determinará as decisións societarias máis relevantes.