Pacte parasocial

Acord entre accionistes d'una societat per definir l'orientació del vot en les juntes generals o per establir límits o condicions a la lliure transmissibilitat de les seves accions (o de valors convertibles o bescanviables per accions). La normativa estableix que la celebració, pròrroga o modificació d'un pacte d'aquestes característiques en les societats anònimes cotitzades ha de ser comunicat de manera immediata a la mateixa societat i a la CNMV, que el difondrà com a fet rellevant. El pacte no produirà cap efecte mentre no tinguin lloc la seva comunicació i publicació, és a dir, mentre no sigui conegut pel públic. El coneixement d'aquests pactes és rellevant per als accionistes minoritaris, ja que en general la seva existència determinarà les decisions societàries més rellevants.