Operación bolsista

Compravenda de valores cotizables, efectuada en bolsa, coa mediación dun intermediario bolsista.