Obriga

Título cun tipo de xuro normalmente fixo e un prazo determinado de amortización, representativo de parte da débeda da entidade que a emite.