Lei do mercado de valores

Lei 24/88 que regula o mercado de valores do noso país, tamén recolle o réxime sancionador en casos de infracción. O obxectivo básico desta Lei é a potenciación do Mercado de Valores españois para axeitarse á realidade dos mercados de capitais globais