IVE

O IVE (imposto sobre o valor engadido) é unha carga fiscal que se aplica ao consumo ao adquirir un ben ou ao gozar dun determinado servizo. Tal e como o define a Axencia Tributaria, “é un tributo de natureza indirecta que recae sobre o consumo e grava as entregas de bens e prestacións de servizos efectuados por empresarios e profesionais, as adquisicións intracomunitarias e as importacións de bens”.

Trátase dunha das principais fontes de financiamento dos Estados, pois constitúe unha porcentaxe importante dentro do seu orzamento, grazas á recadación que obteñen con este imposto. A porcentaxe de IVE é diferente en cada país e depende, pola súa parte, do tipo de produto ou servizo, xa que a cifra varía en función diso.

Como funciona o IVE?

O IVE aplícase a calquera compra realizada por un particular, pero tamén á contía que cobran os profesionais polos seus servizos, os autónomos e as empresas, que terán que declaralo e liquidalo de acordo ás facturas que emitan. Unha persoa que, por exemplo, acuda a un restaurante, verá como ao prezo final das súas consumicións se engade unha porcentaxe adicional e proporcional en concepto de IVE.

O concepto é o mesmo para todos, aínda que con certas particularidades. Neste sentido, hai que diferenciar entre o IVE devindicado ou repercutido e o IVE soportado. O primeiro é o que un profesional, autónomo ou empresa cobra aos seus clientes por un produto ou servizo. Esta cantidade, porén, non forma parte do beneficio obtido pola operación, senón que terá que ser ingresado a Facenda posteriormente pola propia empresa, que actúa realmente como recadadora do Estado.

O IVE soportado, polo contrario, é aquel que o profesional ou empresario paga ao adquirir bens ou servizos e que pode recuperar ao destinar tales bens ou servizos exclusivamente á súa actividade. Por exemplo, un autónomo que se dedica á fontanaría pode deducir o IVE correspondente á compra de ferramentas para o seu traballo ou unha empresa fabricante de mobles pode deducir o IVE ao adquirir madeira.

No entanto, hai ocasións nas que o IVE soportado non é deducible, o que supón un custo para o empresario ou profesional.

Como se paga o IVE?

O IVE págase á Axencia Tributaria de forma trimestral, aínda que, de forma opcional, tamén pode facerse mensualmente. Só as grandes empresas están obrigadas a declarar cada mes. A cantidade total que hai que pagar é o resultado de restar ao IVE devindicado (o cobrado nas facturas aos clientes) o correspondente IVE deducible (o pagado en bens ou servizos relacionados coa actividade profesional). Noutras palabras, só se paga o IVE que resulta do valor engadido das vendas.

Se nun trimestre o IVE deducible é maior que o IVE devindicado, esta diferenza pode utilizarse para compensar o IVE do próximo período, pero a Axencia Tributaria só o devolverá ao final do ano, cando se fai unha declaración final dos últimos 12 meses, e sempre que o resultado total anual saia a devolver, salvo que se declare mensualmente, en cuxo caso a devolución se fará mes a mes. Para que o IVE deducible sexa válido debe xustificarse con facturas completas que inclúan o NIF ou CIF, a denominación social, o domicilio fiscal e a cota repercutida, que debe estar detallada por separado. Así mesmo, os gastos teñen que estar rexistrados e contabilizados de forma adecuada no libro rexistro do IVE.

Tamén che podería interesar

 • Sen comisións nin condicións para gozar destas vantaxes.
  • 0 € por administración e mantemento da conta.
  • 0 € de cota anual da tarxeta de débito.
  • E, por suposto, sen necesidade de domiciliares a nómina ou recibos.

  Gratis, sen comisións nin condicións e sen papelame.

  Só para novos clientes.

 • Para mozos de entre 18 e 29 anos.
  • 0 € por administración e mantemento da conta.
  • 0 € de cota anual na túa tarxeta de débito.
  • Sen necesidade de nómina.

  Sen comisións só por usar a túa tarxeta unha vez ao mes (sacar diñeiro, pagar as túas compras, etc.).