IVA

L'IVA (impost sobre el valor afegit) és una càrrega fiscal que s'aplica al consum en adquirir un bé o en gaudir d'un determinat servei. Tal com ho defineix l'Agència Tributària, “és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava les entregues de béns i prestacions de serveis efectuades per empresaris i professionals, les adquisicions intracomunitàries i les importacions de béns”.

Es tracta d'una de les principals fonts de finançament dels estats, ja que constitueix un percentatge important dins el seu pressupost gràcies a la recaptació que obtenen amb aquest impost. El percentatge d'IVA és diferent en cada país i depèn, al seu torn, del tipus de producte o servei, ja que la xifra varia en funció d'això.

Com funciona l'IVA?

L'IVA s'aplica a qualsevol compra que fa un particular, però també a la quantia que, pels seus serveis, cobren els professionals, els autònoms i les empreses, els quals l'hauran de declarar i liquidar d'acord amb les factures que emetin. Una persona que, per exemple, vagi a un restaurant, veurà com, al preu final de les consumicions, s'hi afegeix un percentatge addicional i proporcional en concepte d'IVA.

El concepte és el mateix per a tots, encara que amb certes particularitats. En aquest sentit, cal diferenciar entre l'IVA meritat o repercutit i l'IVA suportat. El primer és el que un professional, autònom o empresa cobra als seus clients per un producte o servei. Aquesta quantitat, tanmateix, no forma part del benefici obtingut per l'operació, sinó que la mateixa empresa l'haurà d'ingressar posteriorment a Hisenda, que actua realment com recaptadora de l'Estat.

L'IVA suportat, en canvi, és el que el professional o empresari paga en adquirir béns o serveis i que pot recuperar en destinar aquests béns o serveis exclusivament a la seva activitat. Per exemple, un autònom que es dedica a la lampisteria pot deduir-se l'IVA corresponent a la compra d'eines per treballar o una empresa fabricant de mobles pot deduir-se l'IVA en adquirir fusta.

Tanmateix, hi ha ocasions en què l'IVA suportat no és deduïble, fet que suposa un cost per a l'empresari o professional.

Com es paga l'IVA?

L'IVA es paga a l'Agència Tributària de forma trimestral, encara que també es pot fer mensualment de forma opcional. Només les grans empreses estan obligades a declarar cada mes. La quantitat total que cal pagar és el resultat de restar a l'IVA meritat (el cobrat en les factures als clients) l'IVA deduïble corresponent (el pagat en béns o serveis relacionats amb l'activitat professional). En altres paraules, només es paga l'IVA que resulta del valor afegit de les vendes.

Si en un trimestre l'IVA deduïble és superior a l'IVA meritat, aquesta diferència es pot utilitzar per compensar l'IVA del proper període, però l'Agència Tributària només procedirà a retornar-lo al final de l'any, quan es fa una declaració final dels últims 12 mesos, i sempre que el resultat total anual surti per retornar, llevat que es declari mensualment, cas en el qual la devolució es farà mes a mes. Perquè l'IVA deduïble sigui vàlid s'ha de justificar amb factures completes que incloguin el NIF o CIF, la denominació social, el domicili fiscal i la quota repercutida, que ha d'estar detallada per separat. Així mateix, les despeses han d'estar registrades i comptabilitzades de manera adequada en el llibre de registre de l'IVA.

També et podria interessar

 • Sense comissions ni condicions per gaudir d'aquests avantatges.
  • 0 € per administració i manteniment del compte.
  • 0 € de quota anual de targeta de dèbit.
  • I, per descomptat, sense necessitat de domiciliar-hi la teva nòmina ni rebuts.

  Gratis, sense comissions ni condicions i sense paperassa.

  Només per a nous clients.

 • Per a joves d'entre 18 i 29 anys.
  • 0 € per administració i manteniment del compte.
  • 0 € de quota anual a la teva targeta de dèbit.
  • Sense necessitat de nòmina.

  Sense comissions només per utilitzar la teva targeta una vegada al mes (treure diners, pagar les teves compres, etc.).