Empresas de servizos de investimento (ESI)

Son aquelas entidades financeiras cuxa actividade principal consiste en prestar servizos de investimento, con carácter profesional, a terceiros. En España, inclúense en tal categoría as sociedades e axencias de valores e as sociedades xestoras de carteiras.