Dereito de custodia

Comisión que perciben os depositarios de valores.