Cupón

É o xuro nominal que teñen dereito a percibir os titulares dun valor de renda fixa; adoita pagarse con carácter trimestral, semestral ou, máis frecuentemente, anual. Pode ser fixo (establecido para toda a vida da emisión) ou variable (ligado á evolución de tipos de xuro, índices bolsistas, etc.)