Conta global

Conta que recolle as transaccións que un cliente realizou utilizando diferentes entidades comerciais, para os efectos de que as liquidacións e depósitos en garantía poidan ser calculados sobre o saldo que a devandita conta presente.