Cash-flow por acción (CFA)

Ratio que relaciona os fondos xerados por unha empresa co número de accións. Calcúlase dividindo o beneficio neto máis as amortizacións entre o número de accións.