Cash-flow per acció (CFA)

Ràtio que relaciona els fons generats per una empresa amb el nombre d'accions. Es calcula dividint el benefici net més les amortitzacions entre el nombre d'accions.