Capital subscrito

Nas emisións de capital, por constitución de sociedade ou ampliación de capital, é o capital efectivamente subscrito polas accións ou polo público en xeral, con independencia de que sexa ou non desembolsado nese momento.