Capital emitido

Capital social posto a disposición dos accionistas ou do público en xeral, segundo os casos, para a subscrición deste xa que se trata dun proceso de constitución de sociedade ou de ampliación de capital. Non ten por que coincidir co capital subscrito nin co desembolsado.