Capital emès

Capital social posat a disposició dels accionistes o del públic en general, segons els casos, per a la subscripció d'aquest, ja que es tracta d'un procés de constitució de societat o d'ampliació de capital. No té per què coincidir amb el capital subscrit ni amb el desemborsat.