Balance

Expresión contable da situación patrimonial dunha empresa.