Asento

Inscrición individualizada dunha operación nun libro rexistro ou nun libro contable.