Arrendatario

O arrendatario é a persoa física ou xurídica que adquire o dereito a usar un ben ou servizo a cambio de pagar un canon ao arrendador.

O arrendador é a persoa física ou xurídica propietaria dun ben, que cede o uso e gozo da súa propiedade ao arrendatario, a cambio dunha contraprestación.

Exemplo

Arrendamento ou alugamento dun inmoble:

  • Arrendador: Propietario da vivenda, recibe diñeiro a cambio de ceder a casa.
  • Arrendatario: Inquilino da vivenda, paga diñeiro a cambio de vivir na casa.