Arrendatari

L'arrendatari és la persona física o jurídica que adquireix el dret a utilitzar un bé o servei a canvi de pagar un cànon a l'arrendador.

L'arrendador és la persona física o jurídica propietària d'un bé, que cedeix l'ús i gaudi de la seva propietat a l'arrendatari, a canvi d'una contraprestació.

Exemple

Arrendament o lloguer d'un immoble:

  • Arrendador: Propietari de l'habitatge, rep diners a canvi de cedir la casa.
  • Arrendatari: Llogater de l'habitatge, paga diners a canvi de viure a la casa.