Activos financeiros

Instrumento que canaliza o aforro cara ao investimento. Son aqueles produtos (notas promisorias, letras, bonos, accións, obrigas, etc...) que o emisor (empresa, Estado, etc.) utiliza para financiarse.