Actius financers

Instrument que canalitza l'estalvi cap a la inversió. Són aquells productes (pagarés, lletres, bons, accions, obligacions, etc.) que l'emissor (empresa, Estat, etc.) utilitza per finançar-se.