Activo

Conxunto de bens e dereitos dunha empresa susceptibles de ser valorados economicamente.