Actiu

Conjunt de béns i drets d'una empresa susceptibles de ser valorats econòmicament.