Accionista

Titular dunha ou máis accións. A súa titularidade confírelle o dereito de voto e asistencia a xuntas xerais, o de cobramento de dividendos e cota de liquidación, o de información e o de subscrición preferente en caso de emisión de novas accións.