Accionista maioritario

Aquel que posúe un paquete de accións suficientemente representativo como para influír co seu voto nas decisións sociais e, de acordo con iso, pode exercer o control sobre a sociedade e os seus órganos de decisión.