Accionista majoritari

Aquell que posseeix un paquet d'accions prou representatiu per influir amb el seu vot en les decisions socials i, d'acord amb això, pot exercir el control sobre la societat i els seus òrgans de decisió.