Acción de voto

Aquela que outorga ao seu titular o dereito de asistencia e voto nas xuntas xerais ordinarias e extraordinarias da sociedade emisora.