Acció de vot

Aquella que atorga al seu titular el dret d'assistència i vot a les Juntes Generals ordinàries i extraordinàries de la societat emissora.