Acción cotizada

Título admitido a negociación nunha bolsa ou mercado de valores, logo da petición da sociedade emisora destes.