Jubilació parcial

La jubilació parcial és aquella que s'inicia abans de complir-se l'edat ordinària de jubilació, mitjançant la qual mantenim part de la nostra activitat laboral.

La jubilació parcial pot adoptar dues modalitats: Amb contracte de relleu (l'empresa estarà obligada a contractar un altre treballador que completi les hores que el jubilat parcial deixa sense cobrir) i sense contracte de relleu. També és possible compatibilitzar la pensió de jubilació amb una activitat a temps parcial una vegada que ja s'ha accedit a la jubilació. És el que es coneix com a jubilació flexible.

En general la jornada laboral resultant per al treballador que es vol acollir a una jubilació parcial es veu reduïda entre un 25% i un 50%.

El jubilat parcial rep una pensió corresponent al que es redueix la seva jornada laboral, igual que cobra la part proporcional d'hores treballades.

Quan es passa de la jubilació parcial a la plena, cal recalcular l'import de la pensió, ja que es tenen en compte les cotitzacions efectuades durant el temps que va durar la jubilació parcial.

Per calcular la base reguladora de la pensió es tenen en compte les bases de cotització corresponents al temps parcial de treball com a jubilat parcial. Aquestes bases es comptabilitzaran al 100% de la quantia que li hauria correspost treballant a jornada completa.

La pensió no es veuria reduïda amb els coeficients reductors per no arribar a l'edat ordinària de jubilació (65 anys i 4 mesos el 2016), que sí que s'aplicarien amb una jubilació anticipada (total).

Per fer efectiva la jubilació parcial s'han de donar les condicions següents:

  • Tenir un contracte a temps complet.
  • Tenir una antiguitat a l'empresa d'almenys 6 anys.
  • La reducció de la jornada ha de ser d'un 25% a un 50%, i es pot incrementar al 75% si la persona contractada per al relleu ho és a temps complet i amb contracte indefinit.
  • Tenir com a mínim un període de cotització de 33 anys. 

El contracte de relleu s'ha de formalitzar amb una persona desocupada o que estigui treballant en aquesta mateixa empresa amb un contracte temporal, o almenys, el temps que li falti a la persona substituïda per arribar a l'edat ordinària de jubilació.

També et podria interessar

  • Comença a planificar la jubilació amb els plans de pensions de BBVA i gaudeix d'avantatges fiscals.