Acció nova

És l'acció que resulta d'una ampliació de capital o de transformacions de bons en accions. Al principi no gaudeix de tots els drets econòmics que tenen les accions velles, com és el cobrament del dividend, és a dir, de la part dels beneficis que aconsegueix la societat i que es destinen als accionistes, però sí dels drets polítics.