Que é o tipo de xuro?

Así afecta este índice aos nosos préstamos ou hipotecas.

Coñécese como tipo de xuro o prezo que debemos pagar por utilizar unha cantidade de diñeiro durante un período de tempo determinado. É a porcentaxe de interese que se aboa como contraprestación por utilizar o devandito importe de diñeiro, por exemplo, para financiar a compra dun ben ou servizo mediante un préstamo ou crédito ou a través doutros métodos de financiamento.

E é que o diñeiro, como calquera outro produto que desexamos adquirir, ten un valor de mercado. Este márcao o devandito tipo de xuro. Pomos un exemplo: se eu pídolle o banco un préstamo de 50.000€, e o seu custo fixo é do 2 %(1.000€), obriga de pagamento ao banco un total de 51.000€ por dispor del.

Factores que inflúen no tipo de xuro

  • O tipo de operación que se realice: non é o mesmo solicitar un préstamo con garantía hipotecaria que un préstamo con garantía persoal, polo que o tipo de xuro será diferente en cada tipo de financiamento.
  • O prazo da operación : cando o diñeiro se presta durante máis tempo, como no caso dos préstamos hipotecarios (cuxo prazo adoita ser máis longo no tempo), o tipo de xuro que hai que aplicar á operación de financiamento pode ser máis baixo. 
  • O historial do cliente : o ter outros préstamos e haberos pago puntualmente é condición importante.

Cales son os tipos de xuro existentes?

O prezo a pagar polo diñeiro que solicitamos, se tomamos como referencia os posibles cambios que pode sufrir, pode ser:

  • Fixo: mánténse constante durante toda a vida do produto contratado, o que nos permite coñecer de antemán o total de intereses que pagaremos.
  • Variable: cambia durante o período de amortización de acordo cun índice ou referencia coñecida polas partes afectadas (o Euribor, por exemplo) e revísase cada certo tempo (establecido previamente no contrato) Neste caso, non podemos saber cal será o total de intereses a pagar.
  • Mixto: mestura dos 2 anteriores, aplícase o tipo de xuro fixo durante unha parte do prazo da operación financeira, cambiado a un interese variable durante o tempo que reste ata a finalización do prazo.

Como afectan os tipos de xuro?

Se son altos

A demanda baixa debido ao encarecemento do tipo de xuro. Por exemplo, non é o mesmo solicitar un préstamo de 10.000€ cun interese do 2 %que facero cun 5 %. 

Se son baixos

Ao contrario que o caso anterior, a demanda aumenta ao ser máis “económico” o tipo de xuro no caso de que che presten diñeiro. 

Tamén favorece as empresas, xa que o pagamento de menos intereses permítelles axustar mellor os orzamentos.