Financiamento internacional

Abre novos mercados e xestiona as túas operacións internacionais.

Pomos á túa disposición a nosa extensa rede de oficinas no estranxeiro e un amplo equipo de expertos ao teu servizo, o que nos converte no teu mellor aliado.
 • Equipo altamente especializado tanto en mercados nacionais como internacionais.
 • Produtos de financiamento para importadores, exportadores, forfaiting, infraestruturas ou de investimento.

Importadores

 • Se a túa empresa importa, ten a posibilidade de financiar o pagamento a provedores estranxeiros polo total ou por un importe parcial. A duración esténdese desde a data de pagamento pola entidade financeira ata o vencemento da operación acordada. 

  Este tipo de créditos faise en euros ou en calquera divisa con cotización oficial e poden facelo persoas físicas ou xurídicas residentes ou non residentes.

  Vantaxes para a túa empresa como importadora:

  • Minimizar custos financeiros e riscos de cambio. 
  • Maior marxe de negociación ao poder levar a cabo adiamentos de pagamento máis amplos aos seus provedores. 
  • Poder negociador, obtendo así mellores prezos ou descontos nas operacións, ao ter a posibilidade de pagar ao contado.

  Vantaxes para a túa empresa como exportadora:

  • Eliminación de riscos comerciais, políticos e de tipo de cambio ao cobrar ao contado.
  • Normalmente o tipo de referencia é o euríbor, aínda que tamén se pode aplicar o Libor para as operacións no resto de divisas.

  Risco de cambio

  Se o financiamento se realiza en euros, e se es importador, non asumes risco de cambio. Si que o asumes se se leva a cabo en divisas, xa que te comprometes á devolución destas, cuxo contravalor non coñecerás ata a data de vencemento. 

  Para operacións con países emerxentes, é imprescindible que contes coa cobertura do seguro da CESCE, destinado aos riscos políticos e comerciais. O BBVA concédeche directamente como importador estranxeiro ata un 85 % do total que precisas financiar. Ademais, para o restante 15 % non cuberto pola CESCE, podémosche ofrecer financiamento a través dos créditos de acompañamento.

Exportadores

 • Se a túa empresa é exportadora, pode solicitar financiamento total ou parcial do pagamento das túas vendas ao exterior: 

  • Financiando o período de fabricación entre o momento de recepción do pedido e a entrega da mercadoría ou prestación do servizo (prefinanciamento).
  • Con posfinanciamento, se a túa empresa vende a crédito, financiando ese cobramento diferido.

  Vantaxes para a túa empresa como exportadora:

  • Maior competitividade ao contar con financiamento, minimizando, ademais, os custos financeiros e os riscos de cambio derivados da operación.
  • Posibilidade de levar a cabo operacións máis sofisticadas e de maior risco que esixan o aseguramento do crédito concedido.
  • Liquidez para poder desenvolver os teus plans de venda e fabricar os pedidos ou executar os servizos co anticipo de cobramento de exportacións.

  Vantaxes para o cliente importador

  • Ao contar a túa empresa con maior flexibilidade financeira, poderá aceptar uns termos máis interesantes para o cliente estranxeiro. Normalmente, o tipo de referencia será o euríbor aínda que tamén se pode aplicar o Libor para as operacións no resto de divisas.

  Risco de cambio

  Se o financiamento se realiza na mesma divisa que a da operación comercial, non existe risco de cambio. Si que existe se esta é distinta.  

  Para operacións con países emerxentes, é imprescindible contar coa cobertura do seguro da CESCE, destinado aos riscos políticos e comerciais. O BBVA concede directamente ao importador estranxeiro ata un 85 % do total que vai financiar. Ademais, para o restante 15 % non cuberto pola CESCE, podémosche ofrecer financiamento a través dos créditos de acompañamento.

Forfaiting

 • Pomos á túa disposición o máis vantaxoso servizo financeiro relacionado co comercio exterior: Forfaiting de exportación a medio e longo prazo. 
    
  Encargámonos de comprar ao contado, sen recurso contra ti, os documentos de xiro internacionalmente aceptados (cartas de crédito, notas promisorias, letras, garantías e, nalgúns casos, facturas emitidas) emitidos como forma de pagamento da túa exportación. 
    
  Deste xeito, e como exportador, financia os seus clientes importadores sen endebedarse e eliminado o seu risco comercial e político e cobra ao contado o produto da exportación no momento da cesión. 

  Vantaxes para a súa empresa (como exportadora):

  • Obtén liquidez inmediata.
  • Financia o seu cliente sen consumir os seus límites de riscos bancarios.
  • Elimina os riscos da operación (comerciais, políticos e cambiarios) ao seren asumidos sen recurso polo BBVA.
  • Mellora a estrutura do seu balance ao transformar un realizable en dispoñible.
  • Coñece desde o primeiro momento os seus custos financeiros para poder repercutilos na operación.
  • Simplifica o traballo administrativo de xestión de cobramento da operación. Simplifica a tramitación.

Infraestruturas

 • Financiamos os proxectos que realices en países emerxentes e a garantía principal será o cash flow da operación e os activos do propio proxecto. 

  O financiamento destes proxectos esixe un alto grao de sofisticación nos produtos financeiros destinados, que deben ser deseñados á medida de cada proxecto. Por iso, contamos cun equipo altamente especializado en España e na nosa rede internacional (Europa, Asia e América) que che axudará e te asesorará en todo momento.

  Esta modalidade aplícase a contratos de concesións coñecidos como Project Finance, B.O.T. (Build Operate Transfer), B.L.T. (Build Lease Transfer), establecidos a través de fideicomisos ou con cesión de dereitos de cobramento. E comporta riscos político-administrativos, de construción, operativo, de demanda e financeiro.

Investimento

 • Financiamos os investimentos de empresas españolas por creación, adquisición parcial ou total, participación en ampliacións de capital ou en dotacións patrimoniais de empresas, sucursais ou establecementos permanentes en países emerxentes. 

  Características:

  • A empresa investidora ten que ser de capital maioritario español.
  • Serán suxeitos do devandito financiamento os contratos, acordos, compromisos ou concesións administrativas nos que o titular único ou maioritario sexa unha empresa española.
  • Só se poderán financiar investimentos novos ou ampliacións de investimentos existentes.
  • O acreditado será a compañía estranxeira, obxecto do investimento.  Os créditos concédense en calquera divisa admitida a cotización no mercado de divisas de Madrid.
  • O financiamento contará coa cobertura da CESCE polos riscos políticos.

Tamén che podería interesar

 • Garante o pagamento dos compromisos e obrigas que adquirises ante terceiros, sexas importador ou exportador.
 • Liquidez en épocas de máis gastos ou menos negocios. Só pagas polo que usas, sen xuros nin penalización por cancelación.
 • Protéxete ante variacións no mercado de divisas e accede a instrumentos de xestión de riscos.

   

Ver máis negocio internacional

Ser cliente do BBVA

 • No BBVA ofrecémosche os produtos e ferramentas que necesitas para axudarte nas túas operacións de comercio internacional.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.
 • No BBVA ofrecémosche os produtos e ferramentas que necesitas para axudarte nas túas operacións de comercio internacional.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.

Descubre BBVA One View

Engade e controla todos os bancos da túa empresa nun mesmo sitio.

Controla todas as túas contas e toma mellores decisións ao tempo que aforras tempo para a túa empresa.
Controla todas as túas contas e toma mellores decisións ao tempo que aforras tempo para a túa empresa.