Taxa de xuro

Rendemento do capital, establecido en proporción ao importe deste e ao tempo polo que se transfire.