Polo menor

Expresión aplicable ás ordes de bolsa que non levan ningunha indicación sobre o prezo para comprar ou vender. Enténdense cursadas para a súa execución ao mellor cambio posible da sesión.