Desinvestimento

Acción de retirar ou recuperar as cantidades investidas en calquera produto financeiro. Pode deberse á necesidade de lograr liquidez, á busca dunha mellor colocación para ese diñeiro ou simplemente a que terminou a vida do investimento (pola amortización dos títulos)