Dereito de subscrición preferente

Dereito inherente á condición de accionistas dunha sociedade a subscribir un número de accións novas nunha ampliación de capital non liberada, proporcional ao valor nominal das accións que posúen. O dereito de subscrición é transmisible.